Informații admitere 2020

- sesiunea august 2020 -

 

Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu“, cu sediul în Constanţa, str. Dezrobirii, nr. 80, organizează concurs de admitere - sesiunea I, în perioada 09.08.2020 – 13.08.2020, pentru ocuparea unui număr de 123 de locuri, nediferenţiate de gen, din care 101 locuri pentru Ministerul Apărării Naţionale şi 22 locuri pentru alte structuri.

 

Concursul de admitere se adresează tinerilor - băieţi şi fete - cu vârsta de maximum 28 de ani împliniţi în anul susţinerii concursului de admitere, care au promovat examenul de Bacalaureat sau care susţin examenul de Bacalaureat anul acesta şi doresc să acceadă în rândul maiştrilor militari de marină.

Candidaţii pentru locurile destinate Ministerului Apărării Naţionale se vor putea adresa Birourilor de Informare / Recrutare din cadrul Centrelor Militare Judeţene de care aparţin cu domiciliul, în vederea întocmirii dosarelor de candidat. ( link... )

Candidaţii pentru locurile destinate Ministerul Afacerilor Interne se vor adresa Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, Inspectoratelor Teritoriale al Poliţiei de Frontieră, sau Inspectoratelor Judeţene de Poliţie de care aparţin cu domiciliul, în vederea întocmirii dosarelor de candidat. ( link... )

Candidaţii pentru locurile destinate Serviciului de Telecomunicaţii Speciale (S.T.S) se vor adresa  direcţiilor judeţene de telecomunicaţii speciale cu sedii în fiecare reşedinţă de judeţ sau, pentru Bucureşti, candidaţii se vor adresa Direcţiei Management Resurse Umane. ( link... )

Etapa de recrutare şi selecţie se organizează separat pentru locurile fiecărui beneficiar (minister). Probele concursului de admitere, desfăşurate în şcoală, sunt aceleaşi pentru candidaţii tuturor beneficiarilor.

 

 

Repartiţia locurilor pe specialităţi militare - admitere 2020

 

Specialităţi militare
Locuri pentru M.Ap.N.
Locuri pentru M.A.I.
Locuri pentru S.T.S.
Total locuri pe specialitati militare
Artilerie navală şi antiaeriană 19 1   20
Rachete navale şi antiaeriene 10     10
Timonier şi tehnică de navigaţie navală 17 3   20
Arme sub apă 8     8
Comunicaţii navale şi observare semnalizare 10 3   13
Radiolocaţie navală   3   3
Motoare şi maşini navale 22 4   26
Motoare şi instalaţii electrice navale 15 4 4 23
TOTAL LOCURI 101 18 4 123

 

*Un procent de 25% din numărul total de locuri pentru formarea maiştrilor militari va fi rezervat absolvenţilor colegiilor militare liceale declaraţi „NEADMIS“ la programele de studii universitare de licenţă.

 

 

Etapele concursului de admitere 2020

 

Etapa I : Recrutare şi selecţie


Recrutarea candidaţilor pentru Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu“ se desfăşoară de la distanţă, online,  până pe data de 29 aprilie 2020, numai prin intermediul Birourilor de Informare-Recrutare din cadrul Centrelor Militare Zonale, Judeţene şi de Sector.

Toţi cei care doresc să înceapă procesul de recrutare trebuie să contacteze  personalul birourilor de informare-recrutare din cadrul centrelor militare de care aparţin cu domiciliul, la numerele de telefon sau la adresele de e-mail disponibile pe portalul https://recrutare.mapn.ro.

Telefonic şi/sau prin e-mail se vor obţine informaţiile solicitate şi se vor transmite documentele necesare înscrierii şi/sau întocmirii dosarului de candidat, după caz.

Pentru înscrierea în procesul de recrutare pentru admiterea la Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale este necesar să trimiteţi un e-mail la biroul de informare recrutare de care aparţineţi, în care să includeţi datele de contact (adresă, număr de telefon), data naşterii, studiile absolvite sau în curs de absolvire şi opţiunea privind cariera militară, respectiv maistru militar de marină şi instituţia de învăţământ preferată, respectiv Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu“.

IMPORTANT! Până la încheierea stării de urgenţă se suspend activitatea de selecţie a candidaţilor pentru cariera militară din cadrul centrelor zonale de selecţie şi orientare.

Etapa a II - a : Examen de admitere (probe desfăşurate în şcoală)

PROBA PSIHOTEHNICĂ (probă eliminatorie)
 

Candidaţii sunt introduşi în simulatorul de navigaţie de la Academia Navală „Mircea cel Bătrân“, unde se testează dacă au sau nu un rău de mare accentuat. Proba este evaluată cu calificative de tipul: ADMIS/RESPINS.

Candidaţii declaraţi „Admis“ la proba psihotehnică se prezintă, conform calendarului de admitere la Testul grilă la limba engleză.

TEST GRILĂ LA LIMBA ENGLEZĂ
 

Testarea nu are pondere la media finală de admitere.
Nota minimă de promovare a probei este 5,00 (cinci).

TEST GRILĂ DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR LA MATEMATICĂ ŞI FIZICĂ
 

Sunt evaluate cunoştinţele de algebră şi trigonometrie, mecanică şi electricitate.

Nota minimă de promovare a probei este 5,00 (cinci).

 

Media de admitere se calculează astfel :

 

Media minimă de admitere este 5.00 (cinci).

 

 

 


Grafic de desfăşurare - admitere 2020

- sesiunea august -


Data Ora Activitatea
10.08.2020 08.00 Prezentarea candidaţilor.
08.30 - 11.30 Instruirea candidaţilor, eliberarea legitimaţiilor de concurs şi achitarea taxei de înscriere. Prezentarea comisiei de examen. Cazarea candidaţilor.
11.30 - 14.00 Desfăşurarea probei psihotehnice pentru testarea răului de mare la simulatorul Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”.
16.00 Afişarea rezultatelor probei psihotehnice.
11.08.2020 7.30 Prezentarea candidaţilor declaraţi ,,ADMIS” la proba psihotehnică.
începând cu ora 9.00 Susţinerea testului grilă la limba engleză.
până la ora 14.30 Verificarea testului grilă la limba engleză.
15.00 Afişarea rezultatelor testului grilă la limba engleză.
15.00 - 16.00 Depunerea contestaţiilor.
16.00 - 17.00 Rezolvarea contestaţiilor.
17.30 Afişarea rezultatelor finale la testul grilă la limba engleză.
12.08.2020 07.30 Prezentarea candidaţilor declaraţi ,,ADMIS” la proba de limbă engleză.
începând cu ora 9.00 Susţinerea testului grilă de verificare a cunoştinţelor la matematică şi fizică.
până la ora 14.30 Verificarea testului grilă de verificare a cunoştinţelor la matematică şi fizică.
15.00 Afişarea rezultatelor testului grilă de verificare a cunoştinţelor la matematică şi fizică.
15.00 - 16.00 Depunerea contestaţiilor.
16.00 - 17.00 Rezolvarea contestaţiilor.
19.00 Afişarea rezultatelor finale ale testului grilă de verificare a cunoştinţelor la matematică şi fizică
13.08.2020 08.00 Prezentarea candidaţilor care au obţinut minim nota 5,00 la testul de verificare a cunoştinţelor la matematică şi fizică
10.30 Afişarea rezultatelor finale ale admiterii şi ordinea de ierarhizare a candidaţilor
11.00 Repartizarea pe specialităţi militare.

 

Conţinutul dosarului de candidat pentru admitere

 

  • cerere de înscriere (document tipizat);
  • certificatul de naştere - original şi copie;
  • cartea de identitate - original şi copie, iar dacă nu a împlinit vârsta de 18 ani, şi pentru părinţii sau întreţinătorii săi legali;
  • certificat de cazier judiciar eliberat cu maximum 6 luni înainte de data depunerii, cu excepţia absolvenţilor de colegiu militar liceal, promoţia din anul 2020, şi a soldaţilor/gradaţilor profesionişti;
  • copie de pe diploma de bacalaureat sau adeverinţă din care să reiasă că este înmatriculat în ultimul an de liceu;
  • fişa de examinare medicală (document tipizat) care să conţină şi grupa sanguină şi RH-ul;
  • fişa de cunoaştere - document tipizat;
  • adeverinţă cu rezultatul selecţiei din Centrele zonale de selecţie şi orientare (CZSO);
  • fişă de examinare medicală (document tipizat - Centrul de Medicină Navală) din care să reiasă că este "Apt ambarcare".