Informații admitere 2020

- sesiunea august 2020 -

 

Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu“, cu sediul în Constanţa, str. Dezrobirii, nr. 80, organizează concurs de admitere - sesiunea I, în perioada 09.08.2020 – 13.08.2020, pentru ocuparea unui număr de 123 de locuri, nediferenţiate de gen, din care 101 locuri pentru Ministerul Apărării Naţionale şi 22 locuri pentru alte structuri.

 

Concursul de admitere se adresează tinerilor - băieţi şi fete - cu vârsta de maximum 28 de ani împliniţi în anul susţinerii concursului de admitere, care au promovat examenul de Bacalaureat sau care susţin examenul de Bacalaureat anul acesta şi doresc să acceadă în rândul maiştrilor militari de marină.

Candidaţii pentru locurile destinate Ministerului Apărării Naţionale se vor putea adresa Birourilor de Informare / Recrutare din cadrul Centrelor Militare Judeţene de care aparţin cu domiciliul, în vederea întocmirii dosarelor de candidat. ( link... )

Candidaţii pentru locurile destinate Ministerul Afacerilor Interne se vor adresa Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, Inspectoratelor Teritoriale al Poliţiei de Frontieră, sau Inspectoratelor Judeţene de Poliţie de care aparţin cu domiciliul, în vederea întocmirii dosarelor de candidat. ( link... )

Candidaţii pentru locurile destinate Serviciului de Telecomunicaţii Speciale (S.T.S) se vor adresa  direcţiilor judeţene de telecomunicaţii speciale cu sedii în fiecare reşedinţă de judeţ sau, pentru Bucureşti, candidaţii se vor adresa Direcţiei Management Resurse Umane. ( link... )

Etapa de recrutare şi selecţie se organizează separat pentru locurile fiecărui beneficiar (minister). Probele concursului de admitere, desfăşurate în şcoală, sunt aceleaşi pentru candidaţii tuturor beneficiarilor.

 

 

Repartiţia locurilor pe specialităţi militare - admitere 2020

 

Specialităţi militare
Locuri pentru M.Ap.N.
Locuri pentru M.A.I.
Locuri pentru S.T.S.
Total locuri pe specialitati militare
Artilerie navală şi antiaeriană 19 1   20
Rachete navale şi antiaeriene 10     10
Timonier şi tehnică de navigaţie navală 17 3   20
Arme sub apă 8     8
Comunicaţii navale şi observare semnalizare 10 3   13
Radiolocaţie navală   3   3
Motoare şi maşini navale 22 4   26
Motoare şi instalaţii electrice navale 15 4 4 23
TOTAL LOCURI 101 18 4 123

 

*Un procent de 25% din numărul total de locuri pentru formarea maiştrilor militari va fi rezervat absolvenţilor colegiilor militare liceale declaraţi „NEADMIS“ la programele de studii universitare de licenţă.

 

 

Etapele concursului de admitere 2020

 

Etapa I : Recrutare şi selecţie


Recrutarea sau înscrierea candidaţilor pentru Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu“ are loc până pe data de 10 aprilie 2020, numai prin intermediul Birourilor de Informare/Recrutare din cadrul Centrelor Militare Zonale, Judeţene şi de Sector ( link... )

După ce sunt luaţi în evidenţă, pe baza cărţii de identitate, de către un recrutor, candidaţii sunt programaţi pentru a susţine probele de selecţie aptitudinală generală, însemnând examenul psihologic şi probele sportive, în cadrul Centrelor Zonale de Selecţie şi Orientare, cu sedii la Constanţa, Alba Iulia, Breaza şi Câmpulung Moldovenesc. Programarea are loc până, cel târziu, pe data de 23 mai 2020.

Candidaţii declaraţi „ADMIS“ la selecţia aptitudinală generală vor efectua EXAMINAREA MEDICALĂ până cel târziu pe data de 05 iunie 2020.
Efectuarea examinării medicale speciale, în urma căreia candidatul primeşte calificativul „Apt ambarcare“, respectiv „Inapt ambarcare“ va avea loc până cel târziu pe data de 17 iulie 2020.

Termenul limită pentru FINALIZAREA DOSARULUI DE CANDIDAT, de către candidaţii declaraţi „Admis“ la probele de selecţie şi „Apt ambarcare“ la examinarea medicală specială este 28 iulie 2020.

Etapa a II - a : Examen de admitere (probe desfăşurate în şcoală)

PROBA PSIHOTEHNICĂ (probă eliminatorie)
 

Candidaţii sunt introduşi în simulatorul de navigaţie de la Academia Navală „Mircea cel Bătrân“, unde se testează dacă au sau nu un rău de mare accentuat. Proba este evaluată cu calificative de tipul: ADMIS/RESPINS.

Candidaţii declaraţi „Admis“ la proba psihotehnică se prezintă, conform calendarului de admitere la Testul grilă la limba engleză.

TEST GRILĂ LA LIMBA ENGLEZĂ
 

Testarea nu are pondere la media finală de admitere.
Nota minimă de promovare a probei este 5,00 (cinci).

TEST GRILĂ DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR LA MATEMATICĂ ŞI FIZICĂ
 

Sunt evaluate cunoştinţele de algebră şi trigonometrie, mecanică şi electricitate.

Nota minimă de promovare a probei este 5,00 (cinci).

 

Media de admitere se calculează astfel :

 

Media minimă de admitere este 5.00 (cinci).

 

 

Conţinutul dosarului de candidat pentru admitere

 

  • cerere de înscriere (document tipizat);
  • certificatul de naştere - original şi copie;
  • cartea de identitate - original şi copie, iar dacă nu a împlinit vârsta de 18 ani, şi pentru părinţii sau întreţinătorii săi legali;
  • certificat de cazier judiciar eliberat cu maximum 6 luni înainte de data depunerii, cu excepţia absolvenţilor de colegiu militar liceal, promoţia din anul 2020, şi a soldaţilor/gradaţilor profesionişti;
  • copie de pe diploma de bacalaureat sau adeverinţă din care să reiasă că este înmatriculat în ultimul an de liceu;
  • fişa de examinare medicală (document tipizat) care să conţină şi grupa sanguină şi RH-ul;
  • fişa de cunoaştere - document tipizat;
  • adeverinţă cu rezultatul selecţiei din Centrele zonale de selecţie şi orientare (CZSO);
  • fişă de examinare medicală (document tipizat - Centrul de Medicină Navală) din care să reiasă că este "Apt ambarcare".