COLEGIUL  NAŢIONAL  MILITAR
,,ALEXANDRU  IOAN  CUZA”
CONSTANŢA


ADRESA COLEGIULUI :
Str. DEZROBIRII  80, CONSTANŢA C.P: 900234
Telefon: 0241 - 655650 int. 246, 207
E-mail: cnmil.constanta@gmail.com

 

 

ADMITERE 2018

Numărul locurilor pentru anul şcolar 2018-2019 (clasa a IX – a): 120 locuri (băieţi şi fete)

Calendarul admiterii:

Nr.
crt.

Activităţi

Data / perioada / repere orare

1.

Prezentarea candidaţilor şi predarea anexei la fişa de înscriere

17.05.2018,
până la ora 18.00

2.

Susţinerea testului grilă de verificare a cunoştinţelor

18.05.2018,
între orele 09.00-12.00

3.

Afişarea rezultatelor testului grilă de verificare a cunoştinţelor

18.05.2018,
până la ora 16.00

4.

Ridicarea anexei la fişa de înscriere de către candidaţii declaraţi NEADMIS la testul grilă de verificare a cunoştinţelor

18.05.2018,
până la ora 19.00

5.

Transmiterea, în format electronic şi scris, către comisia judeţeană a listei candidaţilor admişi la testul grilă

25.05.2018,
până la ora 14.00

6.

Transmiterea de către comisiile judeţene/municipiului Bucureşti către colegiile naţionale militare a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi, prin activarea rapoartelor specifice în aplicaţia informatică centralizată.

11.06.2018

7.

Actualizarea de către colegiile naţionale militare a listei candidaţilor declaraţi admişi la testul grilă, prin eliminarea candidaţilor corigenţi, repetenţi, amânaţi sau exmatriculaţi, în aplicaţia informatică centralizată

11.06.2018

8.

Transmiterea de către comisiile judeţene/municipiului Bucureşti către colegiile naţionale militare a bazei de date judeţene cuprinzând mediile de admitere, prin confirmarea finalizării operaţiunilor specifice în aplicaţia informatică specializată

26.06.2018

9.

Calcularea mediilor finale de admitere şi transmiterea listei candidaţilor declaraţi ADMIS, în format electronic şi imprimat, la comisiile judeţene

26.06.2018,
până la ora 16.00

10.

Validarea de către comisia de admitere judeţeană a listei candidaţilor ADMIŞI în colegiile naţionale militare şi comunicarea rezultatelor în unitatea de învăţământ respectivă, prin tipărire din aplicaţia informatică centralizată

27.06.2018

11.

Afişarea rezultatelor finale

27.06.2018

12.

Ridicarea dosarelor de către candidaţii declaraţi NEADMIS

28.06.2018,
până la ora 16.00

13.

Transmiterea listei candidaţilor declaraţi ADMIS, în format electronic şi imprimat, la Centrul Naţional de Admitere, prin confirmarea încheierii operaţiunilor specifice în aplicaţia informatică centralizată

28.06.2018

14.

Prezentarea candidaţilor admişi şi a părinţilor / reprezentanţilor legali la sediile colegiilor naţionale militare cu foaia matricolă şi fişa de înscriere

29.06.2018,
până la ora 14.00

15.

Transmiterea dosarelor candidaţilor declaraţi NEADMIS către Birourile Informare Recrutare

03.07.2018

 

Admiterea în Colegiul Naţional Militar ,,Alexandru Ioan Cuza” pentru anul şcolar 2018-2019 se organizează şi se desfăşoară în conformitate cu:

 1.  Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4794/31.08.2017 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul 2018-2019;
 3. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.30/2012 pentru aprobarea ,,Instrucţiunilor privind recrutarea, selecţia, formarea profesională şi evoluţia în cariera militară în Armata României”, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Dispoziţia Direcţiei generale management resurse umane nr. D.G.M.R.U.-2 din 12.01.2018 pentru aprobarea ,,I.M.–3/64, Metodologia – cadru privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul militar preuniversitar”;
 5. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.110 din 13.10.2014 pentru aprobarea ,,Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea colegiilor naţionale militare”.

 

Etapele admiterii:

Admiterea în Colegiul Naţional Militar ,,Alexandru Ioan Cuza”  se desfăşoară în două etape:

 1. etapa I : susţinerea unui test grilă de verificare a cunoştinţelor la disciplinele Limba şi literatura română şi Matematică;
 2. etapa a II-a : ierarhizarea şi repartizarea candidaţilor în Colegiul Naţional Militar ,,Alexandru Ioan Cuza” .

 

La admiterea în colegiu participă doar candidaţii care au fost declaraţi ,,ADMIS” la selecţia organizată în centrele zonale de selecţie şi orientare.
Nu pot participa la admiterea în colegiu, absolvenţii clasei a VIII-a din seriile anterioare care au fost înmatriculaţi într-o unitate de învăţământ liceal sau profesional din sistemul naţional de învăţământ, care s-au retras, au întrerupt studiile sau au fost declaraţi repetenţi.

La prezentarea în vederea susţinerii testului, candidatul depune la secretariatul comisiei de admitere, pentru a fi introdusă în dosarul de candidat, anexa la fişa de înscriere, în original, eliberată de unitatea şcolară la care acesta urmează cursurile gimnaziale.

Testul grilă de verificare a cunoştinţelor conţine 30 itemi, din care 10 pentru Limba şi literatura română, 10 pentru Geometrie şi 10 pentru Algebră.
Candidaţii care au obţinut la test mai puţin de nota 6,00 sunt declaraţi ,,RESPINS”.

În evaluarea testului se respectă următoarele cerinţe:

 • pentru răspunsul corect de la fiecare item se acordă 0,3 puncte. Punctajul maxim pentru test este de 9 puncte, echivalentul notei 9, la care se adaugă 1 punct din oficiu. Punctele se transformă în note echivalente acestora;
 • fiecare item are un singur răspuns corect;
 • răspunsurile greşite, parţial corecte sau incomplete nu vor fi punctate.

Rezultatele testului se afişează în ziua rezolvării testului, până la orele 16.00.

 

Ierarhizarea şi repartizarea candidaţilor în colegiul naţional militar

Candidaţii care au fost declaraţi ,,ADMIS” la test şi au participat la Evaluarea Naţională sunt ierarhizaţi şi repartizaţi în colegiu, la data prevăzută în Calendarul admiterii.

Sunt declaraţi ,,ADMIS” în colegiu candidaţii ale căror medii finale de admitere se situează, în urma ierarhizării, în ordinea strict descrescătoare a mediei finale de admitere, în limita numărului de locuri aprobate pentru colegiu.

Media finală de admitere se calculează astfel:

MFA = (MA+NT) / 2

unde:
MFA = media finală de admitere;
MA = media de admitere calculată potrivit formulei stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale;
NT = nota la test.

La medii finale de admitere egale, departajarea candidaţilor se face folosind, în ordine, următoarele criterii:

 1. nota obţinută la testul grilă de verificare a cunoştinţelor;
 2. media generală obţinută la Evaluarea Naţională;
 3. nota obţinută la proba de Matematică din cadrul Evaluării Naţionale;
 4. nota obţinută la proba de Limba şi literatura română din cadrul Evaluării Naţionale;
 5. media generală de absolvire a claselor a V-a a VIII-a.

În cazul în care pe ultimul loc există candidaţi care au mediile finale de admitere, precum şi toate mediile de mai sus egale, atunci toţi candidaţii sunt declaraţi ,,ADMIS” în colegiu, cu suplimentarea numărului de locuri.

 

Facilităţi şi cazuri speciale

Colegiul Naţional Militar „Alexandru Ioan Cuza” poate asigura candidaţilor înscrişi la concurs, pe durata acestuia, facilităţi de cazare şi hrănire contra cost.

Costurile percepute candidaţilor participanţi la concurs sunt:
a) taxa de înscriere - 10 RON;
b) cazare / zi - 6 RON;
c) hrănire / zi (mic dejun şi prînz) - 20 RON.

La prezentarea pentru susţinerea concursului de admitere candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate / copie legalizată a certificatului de naştere, anexa la fişa de înscriere, trusă cu ustensile de scris, bani pentru taxa de înscriere şi, opţional, pentru hrănire şi cazare.
La prezentarea la sediul colegiului, candidaţii au obligaţia de a achita taxa de înscriere la concursul de admitere, iar chitanţa primită se va anexa la dosarul de candidat.

Sunt exceptaţi de la plata taxei de înscriere candidaţii care dovedesc, cu documente, că îndeplinesc, după caz, una din următoarele condiţii:

 1. sunt orfani de ambii părinţi;
 2. provin de la case de copii sau plasamente familiale;
 3. sunt copii ai cadrelor militare, soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, rezerviştilor voluntari  sau ai funcţionarilor publici/salariaţilor civili contractuali ce îşi desfăşoară activitatea în structurile Ministerului Apărării Naţionale sau în celelalte structuri ale sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională; 
 4.  sunt copii ai pensionarilor din Ministerul Apărării Naţionale sau din celelalte structuri ale sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională;
 5. sunt copii ai cadrelor militare în activitate, ai soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, ai funcţionarilor publici cu statut special, ai personalului civil, decedaţi, răniţi sau încadraţi în grad de invaliditate, conform legii;
 6. au venituri lunare, pe membru de familie, calculate în luna anterioară desfăşurării admiterii, care nu depăşesc salariul minim net pe economie, stabilit prin deducerea din salariul minim brut a impozitului persoanelor cu copii în întreţinere.

Copiii cadrelor militare în activitate, ai soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, ai funcţionarilor publici cu statut special, ai personalului civil, decedaţi, răniţi sau încadraţi în grad de invaliditate, conform legii, se înmatriculează în clasa a IX-a în colegiu, în limita cifrei de şcolarizare aprobate, fără să susţină testul grilă, dacă au participat la Evaluarea naţională, îndeplinesc criteriile de recrutare şi au fost declaraţi „ADMIS” la probele de selecţie, în baza dosarului de candidat, numai în situaţia în care dosarul de candidat a fost avizat de Direcţia generală management resurse umane.
Locurile ocupate de candidaţii aflaţi în situaţia mai sus menţionată, se deduc din cifra de şcolarizare aprobată pentru Colegiul Naţional Militar „Alexandru Ioan Cuza” pentru anul şcolar 2018-2019.